برنامه های وفاداری

خرید از فروشگاه

به ازای هر 10,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیر فعال بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 0.00 تا امتیاز 1.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1.00 تا امتیاز 10000.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1.00 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 10000.00 تا امتیاز 15000.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 15000.00 تا امتیاز 20000.00 در این پلکان قرار میگیرند.
  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1.00 امتیاز را کسب نمایند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی الماسی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 20000.00 در این پلکان قرار میگیرند.
  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1.00 امتیاز را کسب نمایند.
اطلاعات تکمیلی